Výmenné lístky

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VÝMENNÝCH LÍSTKOCH?

Odporúčanie všeobecného lekára potrebujete pri liečbe ochorení, ktoré nie je možné z odborného hľadiska komplexne realizovať v ambulancii všeobecného lekára.

Preto je nutné v prvom rade vyšetrenie u všeobecného lekára, ktorý rozhodne o odoslaní k špecialistovi  a z tohto  dôvodu nie je možné vystaviť výmenný lístok bez vyšetrenia u nás.

Odporúčanie sa vyhotovuje pri prvom odoslaní pacienta do príslušnej špecializovanej ambulancie.


Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje

Lekár špecialista je povinný vyhotoviť pre všeobecného lekára pacienta správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

  • na poskytnutie ambulantnej starostlivosti poskytovanej v odbore psychiatria,  dermatovenerológia a oftalmológia , ak ide o predpísanie okuliarov
  • Pri následnej kontrole v špecializovanej ambulancii, ktorá súvisí s doriešením daného ochorenia už ďalšie odporúčanie od všeobecného lekára nepotrebujete
  • Ak si vaše ochorenie vyžaduje návštevu ďalších špecialistov, nepotrebujete už ďalšie výmenné lístky od všeobecného lekára. Každé takéto poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v inej špecializovanej ambulancii, súvisiace s daným ochorením, určí lekár špecialista, ku ktorému vás odoslal váš všeobecný lekár. Týka sa to ochorení, ktoré vyžadujú interdisciplinárny prístup pri liečbe, pripadne potrebnú následnú zdravotnú starostlivosť
  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
  • v prípade dispenzarizácie (pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta lekárom)

Platnosť výmenného lístka

Dĺžka platnosti výmenného lístka nie je stanovená.

Kategórie
Meta